Ubezpieczenie - Snowee

Insurance

Definicje

OWU – Ogólne Warunki Ubezpieczenia (dokument zawierający najważniejsze informacje dotyczące ubezpieczenia)

KL- koszty leczenia (koszty pomocy medycznej udzielonej ubezpieczonemu w zakresie niezbędnym do przywrócenia stanu zdrowia umożliwiającego powrót lub transport do domu lub placówki medycznej w kraju stałego zamieszkania)

Assistance – koszty akcji ratunkowej (koszty akcji ratunkowej udzielonej ubezpieczonemu w razie wypadku, także z użyciem helikoptera)

NNW – następstwo nieszczęśliwych wypadków (ochroną objęte jest życie i zdrowie ubezpieczonego; powstanie prawa do świadczenia ubezpieczeniowego uzależnione jest od doznania przez osobę ubezpieczoną nieszczęśliwego wypadku powodującego skutki określone w OWU)

OC – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (rodzaj ubezpieczenia majątkowego, które daje ochronę ubezpieczeniową, gdy ubezpieczony będzie zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej komukolwiek w następstwie czynu niedozwolonego, np. podczas gdy ubezpieczony wjedzie w kogoś na nartach / snowboardzie).

Bagaż – przedmioty należące do ubezpieczonego lub wypożyczone przez ubezpieczonego od organizacji sportowej, społecznej, klubu lub innej jednostki (przy czym fakt tego wypożyczenia musi być udokumentowany), zabrane przez ubezpieczonego w podróż z domu i przenoszone lub przewożone podczas podróży ubezpieczonego; bagaż podróżny stanowią także przedmioty zakupione przez ubezpieczonego w podróży i przenoszone lub przewożone podczas dalszej podróży lub w drodze powrotnej do domu; w przypadku waliz, toreb, neseserów, plecaków oraz podobnych przedmiotów, bagaż podróżny stanowią te przedmioty wraz z ich zawartością.

O ubezpieczeniu

All insurance in Snowee includes increased risk sports (skiing and snowboarding). The insurance works from the moment of crossing the border until returning to Poland. Each Snowee insurance includes the KL and Assistance package as well as travel luggage. Some additional Snowee insurances also include liability and extreme sports. Options and sums insured are always described in the offer of a specific trip.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia: OWU

Warunki ubezpieczenia od rezygnacji z wyjazdu: OWU ubezpieczenie od rezygnacji

Karta EKUZ

Niezależnie od wykupienia ubezpieczenia Snowee, warto przed wyjazdem wyrobić sobie kartę EKUZ. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) potwierdza prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie tymczasowego pobytu na terenie innego państwa członkowskiego UE/EFTA.