Ubezpieczenie - Snowee

Ubezpieczenie

Definicje

OWU – Ogólne Warunki Ubezpieczenia (dokument zawierający najważniejsze informacje dotyczące ubezpieczenia)

KL- koszty leczenia (koszty pomocy medycznej udzielonej ubezpieczonemu w zakresie niezbędnym do przywrócenia stanu zdrowia umożliwiającego powrót lub transport do domu lub placówki medycznej w kraju stałego zamieszkania)

Assistance – koszty akcji ratunkowej (koszty akcji ratunkowej udzielonej ubezpieczonemu w razie wypadku, także z użyciem helikoptera)

NNW – następstwo nieszczęśliwych wypadków (ochroną objęte jest życie i zdrowie ubezpieczonego; powstanie prawa do świadczenia ubezpieczeniowego uzależnione jest od doznania przez osobę ubezpieczoną nieszczęśliwego wypadku powodującego skutki określone w OWU)

OC – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (rodzaj ubezpieczenia majątkowego, które daje ochronę ubezpieczeniową, gdy ubezpieczony będzie zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej komukolwiek w następstwie czynu niedozwolonego, np. podczas gdy ubezpieczony wjedzie w kogoś na nartach / snowboardzie).

Bagaż – przedmioty należące do ubezpieczonego lub wypożyczone przez ubezpieczonego od organizacji sportowej, społecznej, klubu lub innej jednostki (przy czym fakt tego wypożyczenia musi być udokumentowany), zabrane przez ubezpieczonego w podróż z domu i przenoszone lub przewożone podczas podróży ubezpieczonego; bagaż podróżny stanowią także przedmioty zakupione przez ubezpieczonego w podróży i przenoszone lub przewożone podczas dalszej podróży lub w drodze powrotnej do domu; w przypadku waliz, toreb, neseserów, plecaków oraz podobnych przedmiotów, bagaż podróżny stanowią te przedmioty wraz z ich zawartością.

O ubezpieczeniu

Wszystkie ubezpieczenia w Snowee obejmują uprawianie sportów podwyższonego ryzyka (narciarstwo i snowboard). Ubezpieczenie działa od chwili przekroczenia granicy, aż do powrotu do Polski. Każde ubezpieczenie Snowee zawiera pakiet KL i Assistance a także bagaż podróżny. Niektóre, dodatkowe ubezpieczenia Snowee obejmują także OC oraz sporty ekstremalne. Opcje i sumy ubezpieczeń opisane są zawsze w ofercie konkretnego wyjazdu.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia: OWU

Warunki ubezpieczenia od rezygnacji z wyjazdu: OWU ubezpieczenie od rezygnacji

Karta EKUZ

Niezależnie od wykupienia ubezpieczenia Snowee, warto przed wyjazdem wyrobić sobie kartę EKUZ. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) potwierdza prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie tymczasowego pobytu na terenie innego państwa członkowskiego UE/EFTA.